Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1 – Úvodné ustanovenia

1.1  Tieto obchodné podmienky ďalej tiež len ako ,,podmienky‘‘ alebo ,,obchodné podmienky‘‘) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu umiestneného na webovom sídle tradify.sk. Nákup tovaru a služieb v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej vždy len ,,zákazník‘‘) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami, ustanoveniami reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na webovom sídle www.tradify.sk a príslušnými právnymi predpismi. Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť Tradify s.r.o., so sídlom Dravce 6, 053 14, Dravce, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. IČO : 53848659, DIČ : 2121508664, nie je platiteľ DPH (ďalej len ako ,,predávajúci‘‘).

1.2  Prevádzkové hodiny, v priebehu ktorých je možné kontaktovať osobu zodpovednú za prevádzku e-shopu sú : Pondelok – Piatok 11:00 – 17:00 v bežné pracovné dni mimo dní pracovného pokoja a sviatkov.

Kontaktná osoba pre e-shop : Sebastián Šooš, telefonický kontakt : 0950595600. Tieto údaje sa môžu kedykoľvek pozmeniť alebo aktualizovať.

Článok 2 – Postup pri objednávaní

2.1.  Zákazník si objednáva tovar u predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.tradify.sk a to podľa pokynov uvedených v tomto e-shope.

2.2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť, jeho cena sú uvedené v e-shope pri každom tovare.

2.3. Po výbere tovaru a stlačení tlačidla „do košíka“, ktoré je pri tovare, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Nákupný košík je následne kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

2.4. V náhľade nákupného košíka zákazník zároveň vyplní všetky kroky – identifikačné údaje a zvolí si formu platby.

2.5. Objednávku zákazník dokončí stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku“, ktoré znamená, že ide o objednávku s povinnosťou platby. Predtým je zákazník povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu www.tradify.sk

2.6. Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku – Objednávka s povinnosťou platby“ zákazník zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a že bol predávajúcim informovaný aj o: vlastnostiach produktu,

celkovej cene, ktorú je zákazník povinný predávajúcemu uhradiť,

všeobecných obchodných podmienkach.

2.7. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

Potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke

Prístup k produktom a službám

Článok 3 – Podmienky dodania a platby

3.1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa objednávky môže zákazník uhradiť: Bankovým prevodom alebo platbou cez bankovú kartu (Visa a MasterCard)

3.2. Zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej v objednávke. Ak si zákazník zvolil úhradu vopred – platbou na účet, je povinný uhradiť celú čiastku do piatich pracovných dní. V prípade neuhradenia kúpnej ceny podľa objednávky v danom termíne nebude tovar dodaný zákazníkovi a objednávka bude zrušená.

Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho.

3.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať elektronický obsah v čo najkratšom termíne, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní od uhradenia kúpnej ceny. V prípade, že objednaný elektronický obsah nebude možné elektronicky zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania. Zákazník najneskôr do 7 dní informuje predávajúceho, či naďalej trvá na dodaní elektronického obsahu.

3.4. Elektronický obsah bude zákazníkovi odoslaný formou e-mailu po prijatí platby na účet predávajúceho, v ktorom budú priložené prístupové údaje k produktom a službám a faktúra.

3.5. Predávajúci dodá zákazníkovi objednaný tovar na emailovú adresu, ktorú zákazník uviedol ako emailovú adresu v objednávke.

 

Článok 4 – Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie, odstúpenie od zmluvy)

4.1. Reklamačný poriadok je plnou súčasťou týchto Verejných obchodných podmienok.

Článok 5 – Reklamačný poriadok

5.1. Zákazník je povinný po prevzatí tovaru, tovar riadne skontrolovať. V prípade zistenia rozdielov medzi tovarom uvedeným vo faktúre a skutočne dodaným tovarom, alebo ak je k zásielke pripojená nesprávna faktúra alebo faktúra chýba je zákazník povinný o tom informovať predávajúceho bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adrese payments@tradify.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0950595600 najneskôr do 2dní od prevzatia.

5.2. Predávajúci zodpovedá za vady výrobku, ktoré má tovar po prevzatí zákazníkom, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov.

5.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom alebo dňom, kedy si zákazník mal tovar prevziať a v rozpore so svojimi povinnosťami tovar neprevzal.

5.4. Ak sa vyskytne vada kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady riadne a včas alebo právo na výmenu vecí. Tovar, ktorý bol vymenený prechádza do vlastníctva predávajúceho.

5.5. Prirodzené opotrebovanie spôsobené povahou užívania tovaru nespôsobuje vznik zodpovednosti za vady.

5.6. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť riadne doručená predávajúcemu bezodkladne potom, čo kupujúci zistil existenciu vád. Reklamácia musí obsahovať popis vady tovaru, dátum prevzatia tovaru a údaje o osobe, ktorá chce uplatniť reklamáciu (meno a priezvisko, úplnú adresu, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt, resp. ak ide o podnikateľa obchodné meno). K reklamácií je nutné pripojiť príslušnú faktúru a reklamovaný tovar.

5.7. O spôsobe riešenia reklamácie bude predávajúci kupujúceho kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a následne mu bude bezprostredne po ukončení reklamačného konania zaslaný reklamačný protokol ( e-mailom a poštou).

5.8. Reklamáciu dodávateľ služieb vybaví bez zbytočného odkladu. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so zákazníkom/klientom dodávateľa služieb.

Článok 6 – Reklamačné podmienky

6.1. Predmetom zmluvy je dodanie elektronického obsahu na nehmotnom nosiči, pri ktorom kupujúci nemá zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní, ibaže sa jeho poskytovanie začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a bez vyhlásení kupujúceho, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.2. V prípade, že sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a tento nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, v takom prípade môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe – listom alebo iným spôsobom (napr. e-mailom).

6.3. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

6.4. Po prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

6.5. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

6.6. Pokiaľ zákazník uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zastaví zákazníkovi prístup k využívaniu produktu.

6.7. V zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. Na základe uvedeného nie je v prípade zakúpenia vstupenky možné odstúpenie od zmluvy a žiadať vrátenie vstupného.

Článok 7 – Alternatívne riešenie sporov

7.1. V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“).

7.2.  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok 8 – Zisk z obchodovania

8.1. Spoločnosť, stránky, ani žiadna tretia strana žiadnym spôsobom negarantuje zisk alebo akékoľvek zhodnotenie obchodných účtov a obchodovaných finančných prostriedkov.

8.2. Garancia zisku je v rozpore so základnými princípmi finančného trhu. Ak akákoľvek osoba prezentuje že www.tradify.sk alebo spoločnosť samotnú ako spoločnosť, ktorá ponúka alebo sprostredkováva akúkoľvek garanciu zhodnotenie finančných prostriedkov, zisku alebo obchodovanie, šíri táto osoba nepravdivé a zaväzujúce informácie. Spoločnosť a jej stránka www.tradify.sk sa od takýchto a podobných tvrdení úplne dištancujú.

Článok 9 – Duševné vlastníctvo

9.1. Zneužitie prístupu k predplatnému VIP Tradify, jeho neoprávnené využívanie alebo vykonávanie neoprávnených úprav, napodobňovanie alebo kopírovanie obsahu nášho predplatného VIP Tradify a neoprávnené používanie označenia „Tradify“ sa v zmysle príslušných zákonov považujú za konanie porušujúce práva duševného vlastníctva poskytovateľa zakladajúce civilnoprávnu alebo aj trestnoprávnu zodpovednosť.

9.2. Za neoprávnené používanie označenia „Tradify“ sa nepovažuje informácia o používaní služieb Tradify (tzv. referencie) užívateľom.

9.3. Konanie užívateľa, ktoré sa považuje za porušenie práv duševného vlastníctva poskytovateľa, je dôvodom na jednostranné ukončenie zmluvy, pričom výpovedná lehota je 24 hodín.

9.4. Povinnosti zákazníka :

1. Zákazník má zakázané poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej strane.

  1. Zákazník má zakázané vytvoriť audio alebo video kópiu obsahu predplatného VIP Tradify.
  2. Zákazník má zakázané tvoriť kópie obsahu predplatného a zverejňovať ich.
  3. Zákazník má zakázané preposielať správy iným užívateľom, ktorí nemajú zakúpený produkt

9.5. V prípade, že zákazník poskytne svoje prihlasovacie údaje, alebo skopíruje obsah z našich produktov a uverejní na verejne dostupné miesto internetu, tak môže byť usvedčený z porušovania vlastníctva a obchodných podmienok a bude pokutovaný sumou 5 000 EUR.

 

Článok 10 – Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke e-shopu.

10.2. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Zmena obchodných podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

10.3. Pri objednávaní produktu sú pre zákazníka záväzné obchodné podmienky platné a účinné v okamihu odoslania objednávky

10.4. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a zákazníkom a sú pre obe strany záväzné.

10.5. Zákazník je povinný sa oboznámiť so obchodnými podmienkami pred dokončením objednávky a zaväzuje sa ich dodržiavať.

10.6. Tieto obchodné podmienky a taktiež zmluva uzatvorená na ich základe sa riadia právom Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z uzatvorených zmlúv na základe týchto budú rozhodovať miestne príslušné súdy v Slovenskej republike.